Truca

En les reunions del consell escolar s'han pres els següents acords:

18/11/2019

  • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
  • S'informa sobre la justificació de les despeses de funcionament del curs 2018-2019
  • Aprovació de la revisió de comptes del curs 2018-2019
  • Aprovació del pressupost del curs 2019-2020
  • S'aprova el projecte de convivència, es crea una comissió i es fa la designació del referent per a la igualtat de gènere

23/09/2019

  • Aprovació de l'acta de la reunió anterior
  • Es presenta la Memòria Anual del curs 2018-2019
  • Es presenta el Pla Anual del curs 2019-2020
  • S'informa de les matrícules del curs